علائم قارچ Phytophthora آتشک از فلفل و روش های کنترل آن
Mar 02, 2016

روش کنترل: 1 اجرای

خسارت عمده برگ، میوه ها و ساقه فلفل سوختگي به خصوص بنیادی پایه به احتمال زیاد به رخ می دهند. نهال ها مرحله بیماری، با شروع از پایه ساقه، و ظاهر آبکی پوسیدگی نرم، لکه های سبز تیره، بیماری بیش از مسکن.