صفحه اصلی > اخبار > محتوای
انتقال نهال فلفل در مونگ Kok مناسب نیست
Mar 02, 2016

در حال حاضر، چرا که برخی از کشاورزان در گلخانه است هنوز شده زدوده نشده و فلفل رشد گياهچه، به زودی، به منظور اجتناب از نهال ها پایه دار و انتقال نهال در مونگ Kok گرفته بود به خصوص بسیاری از نهال به 6-8 برگ رشد کرده است. در این زمینه روزنامه نگار فکر می کند به این ترتیب ایده خوبی نیست.

اول، انتقال نهال ریشه نهال ها فرمت برش ممکن است باعث ریشه به پیری توانایی بازسازی، بر رشد نهال ها پس از کاشت. دوره گياهچه ظریف و شکننده ترین ریشه، حذف مهد کودک نهال ها در خاک نرم ریشه کمتر است اما ریشه هنوز هم بسیاری از آسیب. حذف سن نهال ها تمدید شد, منجر به راحتی به ریشه های پیری، ظرفیت بازسازی، رشد آهسته پس از کاشت, رشد ضعیف.