صفحه اصلی > اخبار > محتوای
فلفل فلفل برای زن خوب است
May 09, 2016

فلفلزنانهتونیک

فلفلتند، تند، وخوباشتهاپیش غذاباعثتوابع.اما بسیاری از زنانفکر می کنم که خوردنداغفلفل قرمزآسان به عصبانی، در نتیجهچهره اشandquot;آکنه های کوچکandquot;,بنابراین به منظورخوشگل,اگر چهخوردن فلفل گرم,همچنینسرکوب اشتها,در آرماند #39؛ طول s.

با این حال،مطالعه آلمانیتغذیهومبحی اغذیهپزشکیآکادمینشان داد,جملهفلفل وگرم فلفل قرمزو دیگرتندادويهبه طور موثر می تواندکمک به مردماز دست دادن وزن.تندادويهمی توانیدخوارانعرق کردن، افزایش می دهد کهبدنو #39؛ ثانیهانرژیمصرف.

گرم خوراک لوبیای پر ادویهدر راه,یک زن استازandquot;تونیکandquot; جایandquot; دشمنان.andquot;چونضد باکتری فلفلاثر،کههمچنین شاملچیزی به نامandquot; capsaicinandquot;مواد,حمایت می کنندهورمونترشحبنابراین سرعتسوخت و ساز بدن بهسوزاندن بدنچربیاثر,و نتیجه بازینقش در کاهش وزن.قرمز شیرینفلفلقابل اعتمادومواد طبیعی,برخی ازتندمواد غذاییدراصلیمناطق,تنهاچندزنان محلیآکنهمشکل,پوستبیشترو بیشترلغزنده.به نظر می رسدزنانبا خیال راحت می توانیدخوردنتندفلفل قرمز.