صفحه اصلی > اخبار > محتوای
فلفل به عملکرد مدیریت هوشمند پانسمان
Mar 02, 2016

در داغ فلفل (شیرین) پانسمان باید اصل "یک، دو، سه، چهار-شیطان" به منظور دستیابی به هدف عملکرد بالا بالا کیفیت و کارآمد.

کنترل: باز FL کنترل بالا پانسمان، از اولین گل باز اول به دوم زمانی که شاخه، علاوه بر کمبود حاد از کود استفاده از کود آب گیاه باردهی باید پانسمان بالا کنترل و یا آنها بیش از حد نیتروژن باشیم پایه دار منجر به گل و میوه، و غيره.

دوم: جوان میوه و برداشت بار در زمان تعقیب کود سريع 1 ~ 2, شما همچنین می توانید استفاده کنید آب 3 ~ 4 دو کرم ریشه پوسیدگی آشنایان، برای ترویج میوه به سرعت گسترش یافت. در داغ فلفل (شیرین) بسیاری از زمان برداشت، به زمین، در یک روز آفتابی ناودان تعقیب هر روز 5 6 1 مدفوع حیوانات و آشنایان پوسیدگی ادرار در صبح زود و یا اواخر عصر امکانات آبیاری.