صفحه اصلی > اخبار > محتوای
استريليزاسيون با بخار چیست؟
Aug 02, 2016

استريليزاسيون با بخار مداوم جریان بخار فشار قوی مرطوب، استریل محصول استفاده می کند. این فرآیند عقیم سازی بخار مداوم منجر به کاهش همزمان میکروبیولوژیکی بار و غير فعال آنزيم در ادویه جات ترشی جات و گیاهان و دانه. این مواد اولیه به شدت با خاک عهده مخمرها قالب nitrobacteria و اسپور آلوده مسئله.